Информация за сключен договор за БФП по ОПИК

Обща информация: На 06.07.2020 г. фирма Д ЕНД Д-АГЕНЦИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА АД сключи договор за БФП №:   BG16RFOP002-2.073-2108-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; Приоритетна ос: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Проект: “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. 
Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 в Д ЕНД Д-АГЕНЦИЯ ЗА ПВО АД. Чрез средствата от безвъзмездната помощ ще се осигури ресурс за покриване на различни разходи на фирмата – за персонал и за външни услуги. 
Цели на проекта и очаквани резултати: Целта е осигуряване на оперативен капитал за Д ЕНД Д-АГЕНЦИЯ ЗА ПВО АД  за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на дейността на дружеството.
Бюджет на проекта: Обща стойност на проекта е 10 000 лв. от които 8 500 лв. 
европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %. 
Срок на изпълнение на проекта: 3 месеца

Tekst OPIK za website DD